NOWELIZACJA USTAWY O BATERIACH I AKUMULATORACH TEMATEM OBRAD RADY MINISTRÓW
Informacje, Recykling

NOWELIZACJA USTAWY O BATERIACH I AKUMULATORACH TEMATEM OBRAD RADY MINISTRÓW

Rada Ministrów przyjęła dziś (18.02.2014 r.) projekt nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach. Celem proponowanych zmian jest uporządkowanie przepisów, a także dostosowanie ich do unijnych wymogów.

Projekt nowelizacji przewiduje m.in. zwolnienia dla małych producentów dotyczące osiągania wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów. Uproszczenia obejmują także: organizowanie i finansowanie ich zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania.

Ponadto w projekcie ustawy uzupełniono definicję wprowadzającego baterie i akumulatory. Dodano też definicję podmiotu pośredniczącego oraz dodatkowe obowiązki dla tych podmiotów. Są to m.in. obowiązek wpisu do rejestru, który będzie utworzony w ramach przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego.

Uszczegółowiono przepisy dotyczące przekazywania informacji o masie zebranych oraz przetworzonych zużytych baterii i akumulatorów. W projekcie określono też, że sprawozdania z osiągniętego poziomu wydajności recyklingu będą przekazywane do marszałków województw.

Uproszczeniu uległy ponadto kwestie dotyczące wypełniania obowiązku finansowania publicznych kampanii edukacyjnych oraz obliczania wysokości opłaty na ten cel. Zaproponowano prostszy mechanizm wyznaczania wielkości opłaty na publiczne kampanie edukacyjne. Ma być ona liczona od masy wprowadzonych baterii lub akumulatorów, przy stawce 0,02 zł za kilogram wprowadzanych do obrotu baterii lub akumulatorów. Jednocześnie, jeśli wysokość środków, jakie wprowadzający baterie i akumulatory musi przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne, nie przekroczy 10 zł (w danym roku kalendarzowym) – nie będzie on musiał finansować kampanii w tym roku.

Projekt ustawy zakłada także rezygnację z nakładania na marszałków wojewódzkich obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Doprecyzowano również przepisy związane z przetwarzaniem zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Dotychczas proces ten mógł odbywać się wyłącznie w zakładach, w których następuje przetwarzanie oraz recykling zarówno ołowiu i jego związków, jak i tworzyw sztucznych. W projektowanej nowelizacji dopuszczono możliwość przetwarzania baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych także w innych zakładach spełniających odpowiednie wymogi zapewniające ochronę dla zdrowia ludzi i dla środowiska (wymogi ustawy o odpadach określającej właściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi). Jednak zakłady nieprowadzące recyklingu ołowiu i jego związków lub tworzyw sztucznych będą musiały przekazać (powstałe w wyniku przetwarzania ww. zużytych baterii i akumulatorów) frakcje ołowiu i tworzyw sztucznych do odpowiednich instalacji. Jeśli tego nie zrobią będą podlegały karze – od 5 tys. zł do 1 miliona zł. Zaproponowana zmiana umożliwi polskim przedsiębiorcom funkcjonowanie na analogicznych zasadach, jakie obowiązują w innych krajach UE.

Projektowane przepisy są związane z koniecznością dostosowania przepisów do wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów, jak również do przepisów rozporządzenia KE ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

25 lutego 2014

O autorze

Redakcja


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatni komentarz
  • Patryk
    1
    Pojemniki na odpady
    U nas jakiś czas temu zamontowano tzw. moloki, które są wkopywane w ziemię. W przypadku odpadów zielonych związany u dołu worek i tak przecieka przy wyciąganiu. Strasznie potem śmierdzi wokół…
GLAERIA FLICKR
KONTAKT

AG Solutions - marekting internetowy

Email : kontakt@ekogroup.info